Stadge ändringar 2019 FÖRSLAG

 

Maj 2018 trädde en ny lagstiftning i kraft för ekonomiska föreningar.

Andelsföreningen Folkets Park i Kjeflinge är en ekonomisk förening med andelssystem för medlemmar.

Den nya lagstiftningen ställer krav på innehållet i stadgarna med 8 nya punkter.

 

Andelsföreningens nuvarande stadgar är skrivna och antagna 1998, och justerade 2010. Dom nuvarande stadgarna följer inte den nya lagstiftningen.

Nuvarande stadgar skrevs under en tid när föreningen inte kunde sköta parken och verksamhet låg i träda efter att byggnader brunnit ner 1993.

På den tiden var det endast Tom Åkesson och Birger Rosengren som tog på sig att sköta administrering och hålla parken flytande, eftersom det fanns åtaganden gentemot kolonister som arrenderade mark.

När ny styrelse valdes och tillträdde 1999, 2000, och 2001 fördes nya diskussioner om att åter bygga upp verksamhet och förhoppningsvis en  samlingslokal i parken. Sedan dess har verksamheten utvecklats och byggts upp i syfte att bli självförsörjande enhet, med målsättningen att öka lokalt engagemang och mötesverksamhet i Kävlinge.

Styrelsen var enig med att det inte är meningsfullt i ett samhälle äga mark till park utan mötesverksamhet. Dessutom fanns nästan ingen mötesverksamhet alls i Kävlinge, vilket medförde att lokaldemokrati och möjligheter att påverka och utvecklas nära boendet, var helt obefintligt. En konsekvens blev ex.vis att nazister och andra extremister började gro i vårt samhälle. Frågor som jämlikhet och sociala klyftor var hårt utsatta, vilket påverkade många fritidsföreningar i Kävlinge.

Därför är lokalt engagemang, mötesverksamhet och samlingslokaler väldigt viktiga forum för Kävlinge.

 

I november/december 2018 beslutade styrelsen att lägga förslag till årsstämmorna att anta nya stadgar för Andelsföreningen och en arbetsgrupp bildades bestående av revisor och två styrelseledamöter.

Normalstadgar för vår riksorganisation Folkets Hus och Parker hämtades och jämfördes med nuvarande stadgar och den nya lagstiftningen.

Ett dokument sammanställdes för ändamålet.

 

Förslaget innebär att föreningens årsstämma 2019 fattar beslut att ta fram nya stadgar samt tidplan.

Enligt nuvarande stadgar krävs två på följande årsstämmor för att ändra stadgar.

 

Tidplanen innebär att styrelsen kallar till extra årsstämma hösten 2019 för beslut om nya stadgar.

På ordinarie årsstämma 2020 fattas det andra beslutet att anta nya stadgar.

Förslaget kan ses här nedan.

 

Styrelsen konstaterar att:

1. Förslaget inte påverkar arrendeavtal eller samarbete med koloniföreningen,

2. Förslaget förtydligar vad som behövs göras för att Andelsföreningen ska överleva och utvecklas för många år framåt,

3. Förslag till nya stadgar följer Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar,

4. Det införs paragraf vid fråga om nedläggning av andelsföreningen. Syfte och målsättning är att undvika avyttring av mark, samt skapa möjligheter till ny föreningsverksamhet.

 

Extra föreningsstämma 19 oktober 2019 och ordinarie föreningsstämma 15 mars 2020 har beslutat att anta de nya stadgarna.
Nya stadgar kommer att tryckas eller mailas till alla medlemmar som önskar det. Kontakta parken@silverforsen.se

 

§1. Denna förenings namn är Andelsföreningen Folkets Park i Kävlinge utan personligt ansvar (UPA).


§2. Föreningens ändamål är att äga jordområde för parkanläggning och koloniträdgårdar åt föreningens medlemmar.


§3. Föreningen har sitt säte i Kävlinge.


§4. INTRÄDE, MEDLEMSKAP, INSATSER OCH AVGIFTER

Till medlem kan antas sökande, fysisk eller juridisk person, som antas följa föreningens grundläggande ide om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Som medlem följer man föreningens stadgar och beslut.  

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.


§5. Varje medlem är skyldig att betala av föreningens årsmöte fastställda års-avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Varje medlem skall i föreningen deltaga med en andels avgift av tre hundra kronor. Medlem må deltaga i föreningen med högre än enkel insats, dock inte över 500 st. Medlem äger en röst oavsett antalet insatser. Uppsägning av medlemskap sker skriftligen till styrelsen.


§6. Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen, brutit mot stadgarna, eller skadat föreningens intressen, kan uteslutas av styrelsen. Beslutet kan prövas på årsmötet om medlemmen skriftligen hänskjutit frågan till årsstämman senast en månad efter styrelsens meddelande om uteslutning. Medlem har rätt att få sin insats återbetalt i händelse av utträde ur föreningen. Medlem måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Återbetalning kan ske tidigast vid den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast sex månader efter utträdet.


§7. Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar.

Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc.) utan att själv vara medlem i föreningen skall
ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet.

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första eller andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.

§8. Medlems avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid utgången av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast tre (3) månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid utgången av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst en (1) månad före räkenskapsårets utgång.


§9. STYRELSE

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter samt högst tre (3) suppleanter.
Mandattiden är två (2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet. Stämman kan besluta om att välja några ledamöter på ett (1) till två (2) års mandattid för att undvika att samtliga ledamöters mandattid går ut samtidigt.

Av ledamöterna utses en till ordförande i styrelsen för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår. Förutom ordföranden och kassör konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.             

Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år.

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Kävlinge i Kävlinge kommun.


§10. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.


§11. Föreningsstämma ska årligen välja en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår.


§12. Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.


§13. Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex (6) veckor före ordinarie föreningsstämma (årsstämman).
Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre (3) veckor innan årsstämman.


§14. FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA

En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas före juni månads utgång. Vid årsstämman ska följande ärenden
behandlas:

 • Val av ordförande och stämmoordförandens val av protokollförare för stämman
 • Godkännande av röstlängden
 • Val av två (2) justeringspersoner
 • Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 • Fastställande av dagordningen
 • Styrelsens årsredovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 • Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 • Årlig medlemsavgift för innevarande räkenskapsår (om §5 finns med i stadgarna)
 • Beslut om antal styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår
 • Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 • Val av styrelsens ordförande
 • Val av styrelsens kassör
 • Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 • Val av valberedning, minst två (2) personer, var av en (1) är sammankallande
 • Presentation av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner. 

Omröstning sker öppet om inte någon röstberättigad begär en sluten omröstning med röstsedlar. Beslut genom omröstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner den mening som stöds av ordföranden utom vid personval, då lottning ska ske.


§15. Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två (2) veckor före
stämman.


§16. Nomineringar till uppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast fyra (4) veckor före föreningens stämma.


§17. Vid föreningsstämma har varje medlem en (1) röst. Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem. Ett ombud får endast företräda en (1) medlem. Fullmakt för ombud ska senast dagen före stämman vara styrelsen tillhanda. Fullmakten ska vara undertecknad samt inte äldre än ett (1) år.

§18. Beslut av föreningsstämman och styrelsen utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna om inget annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 


§19. Kallelse, extra föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska förekomma och utfärdas tidigast sex (6) veckor före och senast fyra (4) veckor före föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom annonsering, brev med posten eller med e-post till samtliga medlemmar. Ärenden som ska behandlas anges i kallelsen.

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar (andelsägare). Kallelsen ska utfärdas inom två (2) veckor från den dag en sådan begäran kom in till föreningen och tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor innan stämman.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Alla kallelser, meddelanden och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per e-post under de förutsättningar som anges i 1 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar. En av förutsättningarna är att medlem samtyckt till all information lämnas per e-post. Detta samtycke får när som helst återkallas. När styrelsen kallat till föreningsstämma ska den underrätta revisorerna om detta.


§20. Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål.


§21. Upplösning av föreningen

För föreningens upplösning och överlåtelse av mark krävs beslut av årsstämma, där beslutet stöds av minst två tredjedelar av de röstberättigade. Om föreningen upplöses ska medlemmarna först få tillbaka sina insatser efter att föreningen har betalt sina utestående skulder.

Återstående belopp ska enligt beslut i samband med likvidationsbeslut överlämnas till Riksorganisationen Folkets Hus och
Parker. Tillgångarna ska av mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening som kan bildas med i huvudsak samma
ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i Kävlinge kommun.


§22. ÄNDRING AV STADGARNA

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar. För ändring av föreningens ändamål och syfte, försäljning av
fastighet samt upplösning av föreningen fodras dock att beslutet är fatta på två (2) av varandra följande föreningsstämmor varav den ena ska vara ordinarie stämma. Stadgeändring kan ske på en stämma om 2/3 av de närvarande och röstberättigade medlemmarna röstar för ändringen. Vid ekonomiska beslut behövs 3/4 dels majoritet enligt ovan.


§23. Övriga frågor av betydelse

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.


Att dessa stadgar, enligt protokoll förda vid ordinarie årsmöte den ................ samt ordinarie/extra årsmöte den ..................,
korrekt antagits försäkras nedan.

              

Kävlinge den .../.... 2019 

Vi använder cookies för att förstå hur du använder vår hemsida. Det hjälper oss att skapa bättre websidor.

Acceptera